1. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Nếu có bất kỳ khiều nại thắc mắc gì liên quan đến trang web, hay những thắc mắc khác, vui lòng phản ánh với chúng tôi thông qua hotline: 1900 1084 để được hỗ trợ nhanh nhất.

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB

Bằng cách truy cập, duyệt, gửi thông tin đến, hoặc sử dụng trang web này, bạn xác nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

2.1 Liên lạc trực tuyến

Bằng việc truy cập, sử dụng, nhập, duyệt web, gửi thông tin đến hoặc sử dụng Trang Web này, bạn đã đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi thông qua phương tiện điện tử. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn thông qua nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thư điện tử, tin nhắn qua điện thoại (SMS), thông báo hiện trong ứng dụng, hoặc thông báo và tin nhắn trên Trang Web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các phương thức liên lạc nêu trên và các hình thức kết nối khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật rằng các phương thức đó đã được thực hiện bằng văn bản.

2.2 Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các văn bản, nội dung và các tài liệu trên Trang Web, bất kỳ tên, logo, thương hiệu, nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu, ký tự, tên thương mại, đồ họa, thiết kế, bản quyền, hình thức thương mại, hoặc tài sản trí tuệ khác xuất hiện trên Trang Web, và các cách thức tổ chức, biên soạn, nhìn và cảm nhận, hình ảnh minh họa, ảnh nghệ thuật, video, âm nhạc, phần mềm và các nội dung khác trên Trang Web, ngoại trừ do bất kỳ người dùng hoặc tổ chức/ cá nhân nào đăng tải lên Trang Web, thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Redwok (sau đây gọi là “Chủ Sở Hữu”)

2.3 Hạn chế sử dụng

Bạn được phép sử dụng Nội Dung và/hoặc bất kỳ dịch vụ và các sản phẩm nào trên Trang Web cho các mục đích hợp pháp theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này; bất kỳ việc sử dụng khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ Sở Hữu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ Nội Dung nào đều bị nghiêm cấm. Trang Web chỉ cho phép bạn quyền sử dụng và truy cập Trang Web một cách có giới hạn, quyền này có thể bị Redwok hoặc Chủ Sở Hữu hủy bỏ và bạn không thể chuyển nhượng, nhưng bạn không được:

a) Sao chép, truyền tải lại, sửa đổi, phổ biến, trưng bày, trình diễn, tái sử dụng, đăng tải lại, phát sóng, lưu hành, hoặc phân phối các Nội Dung, hoặc sửa đổi hoặc điều chỉnh tất cả hoặc một phần Nội Dung,

b) Sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, hoặc tên thương hiệu trong các thẻ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử (meta-tags), từ khóa, tin nhắn và/hoặc đoạn văn bản ẩn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Redwok và/hoặc Chủ Sở Hữu,

c) Tạo ra sản phẩm phái sinh từ Nội Dung hoặc khai thác cho mục đích thương mại đối với Nội Dung, dù là toàn bộ hay một phần, theo bất kỳ cách nào,

d) Sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu nào để thu thập hoặc trích xuất bất kỳ dữ liệu bao gồm cả Nội Dung, và

e) Sử dụng Trang Web, Nội Dung, và/hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bằng bất kỳ cách nào có thể gây hiểu nhầm là tuyên bố được đưa ra thay mặt cho Redwok  và/hoặc Chủ Sở Hữu, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác được nhắc đến trong đó.

Redwok và/hoặc Chủ Sở Hữu sẽ bảo lưu tất cả quyền hợp pháp khác. Bạn sẽ không thay đổi, loại bỏ hoặc cản trở bất kỳ thông báo về bản quyền, dấu đóng điện tử, dấu hiệu bản quyền hoặc bất kỳ thông báo khác được nhắc đến trong Nội Dung. Trừ khi có quy định rõ ràng trong Điều Khoản Sử Dụng này, không có nội dung nào trên Trang Web được hiểu rằng bạn được Redwok  và/hoặc Chủ Sở Hữu trao quyền/ cho phép/ cấp phép để sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, cho dù gián tiếp hoặc ngụ ý hoặc bằng cách khác. Bất kể các quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng trái với quy định này, Redwok có thể rút lại bất kỳ quyền nào được đề cập trên đây và/hoặc quyền truy cập vào Trang Web, hoặc truy cập bất kỳ phần nào, bao gồm cả việc ngăn chặn các địa chỉ IP của bạn, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Quyền sử dụng bị chấm dứt ngay khi bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc vào ngày mà Trang Web chấm dứt cung cấp các dịch vụ. Redwok có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm khi Redwok tin một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng. Chúng tôi, tùy theo quyết định của mình, có thể sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn rằng bạn đã bị đình chỉ thông qua địa chỉ thư điện tử liên kết với Tài Khoản Người Dùng của bạn hoặc vào lần tiếp theo khi bạn truy cập vào Tài Khoản Người Dùng của mình. Sau khi bị chấm dứt, bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Trang Web này. Việc chấm dứt quyền sử dụng này sẽ không hạn chế quyền hoặc các biện pháp khác mà Redwok và/hoặc Chủ Sở Hữu có được theo quy định của pháp luật.

Không định khung (Framing); Liên kết (Links);

Định khung, liên kết hoặc các phương pháp khác kết nối đến Trang Web sẽ bị cấm nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản.